ReglerFordon

 • Allmänt
  • Samtliga fordon skall följa nedan ställda krav.
  • Högsta tillåtna tjänstevikt är 3,5 ton.
  • Förare skall ha för fordonstypen giltigt körkort eller förarbevis.
  • Motordrivna leksaker för barn är förbjudna, detta gäller även elektriska fordon då körområdet är en direkt olämplig plats för lek med sådana.
 • Försäkring
  • Samtliga fordon skall vara Försäkrade med minst trafikförsäkring eller motsvarande, detta skall kunna styrkas med försäkringsbevis.
 • Registrering
  • Fordonet skall vara i trafik, avställda fordon tillåts ej.
  • Fordonet skall gå att identifiera m h a registreringsskylt med överensstämmande chassinummer.
 • Trafiksäkerhet
  • Endast sittplatser avsedda för persontransport får användas, passagerare på t ex pickupflak är förbjudet.
  • Samtliga sittplatser bör vara försedda med bälten.
  • Fordonet skall ha fungerande bromsar. Styrinrättning och fjädring skall vara hel.
  • Öppna fordon skall vara försedda med störtbåge/bur, undantaget fordon i originalutförande.
  • Passagerarutrymmet skall vara så utformat att passagerare inte kan komma i kontakt med vassa föremål t ex från bortskurna eller skadade karosseridelar.


Körning

 • Allmänt
  • All körning skall ske på ett ansvarsfullt sätt.
  • All körning sker på egen risk.
 • Område
  • All körning skall ske på anvisat område, om fri körning är tillåten är föraren skyldig att känna till områdets yttergränser.
  • Avspärrningar, skyltar och övriga anvisningar skall respekteras.
 • Miljö
  • Körning skall ske på sådant sätt att onödiga markskador ej uppstår. Om utsläpp av miljöfarligt ämne t ex olja skett skall detta omedelbart saneras, om föraren inte själv har resurser att genomföra detta på ett tillfredställande sätt skall träffledningen underrättas.
  • OBS! Oljeduk måste finnas i varje bil. 
   Oljeduk går att köpa vid incheckningen till självkostnads pris på 20kr/st


Undvik att skada träd, använd textilband vid vinschning och kör inte medvetet emot trädstammar. Snökedjor får ej användas vid barmark.Träffansvarig:

Ordförande: Roger Christiansson 0727-204 061

Vice Ordförande: Niklas Gustafsson 0705-811 589